Algemene- en leveringsvoorwaarden

Artikel 1
 Algemeen 

1.1 Bij de toepassing van deze voorwaarden wordt verstaan onder: 

  • Sunny Solar Systems is geregistreerd bij de Kamer van Koophandel onder KvK 71233490 
  •  Koper: een consument, overheid, vereniging, stichting, coöperatie, instelling, organisatie of bedrijf die een overeenkomst met Sunny Solar Systems sluit inzake de koop en eventuele installatie van het product. 
  • Product: zonnepanelen en zonnecollectoren in de ruimste zin van het woord inclusief onder andere (maar niet gelimiteerd tot) omvormers, laadregelaars, accu’s, bekabeling, montagemateriaal, CV ketels, boilers, besturingen, pompen, montage en installatiematerialen, zoals gespecificeerd in de Overeenkomst. 
  • Overeenkomst: overeenkomst dan wel een getekende offerte tussen Sunny Solar Systems en de Koper waarin de koop van het product wordt gespecificeerd, en de eventuele installatie ervan. 

1.2 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op en maken deel uit van alle aanbiedingen en Overeenkomsten van Sunny Solar Systems. 

1.3 De toepasselijkheid van algemene voorwaarden van de Koper wordt uitdrukkelijk uitgesloten. 

 

Artikel 2 

Overeenkomst 

2.1 Alle aanbiedingen van Sunny Solar Systems zijn vrijblijvend. 

2.2 Een Overeenkomst komt tot stand op het moment dat de door Sunny Solar Systems aan Koper toegezonden Overeenkomst schriftelijk ( post, mail, fax ) bevestigd is door Koper. 

 

Artikel 3 

Prijs 

3.1 Tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders is bepaald zijn de in de aanbieding en Overeenkomst vermelde prijzen vast. 

3.2 Meerwerk zal achteraf in rekening worden gebracht tegen een uurtarief van € 50,- (incl. BTW). 

 

Artikel 4 

Levering en eigendomsoverdracht 

4.1 De levering van het Product geschiedt op het door Koper opgegeven adres, waarbij Sunny Solar Systems een leveringstermijn van uiterlijk drie maanden nastreeft nadat Sunny Solar Systems de Overeenkomst is aangegaan. 

4.2 Sunny Solar Systems of een door haar aangewezen installateur zal de Koper telefonisch benaderen voor het maken van een afspraak voor de levering van het Product en de eventuele installatie. 

4.3 Indien Sunny Solar Systems niet tijdig levert, zal Koper Sunny Solar Systems in gebreke stellen en een redelijke termijn stellen voor nakoming. 

4.4 De eigendomsoverdracht van het Product vindt plaats bij betaling. 

4.5 Na levering blijft Sunny Solar Systems eigenaar van geleverde zaken zolang Koper: 

a. Tekortschiet of tekort zal schieten in de nakoming van zijn verplichtingen uit deze Overeenkomst of andere gelijksoortige Overeenkomsten; 

b. Voor verrichte of nog te verrichten werkzaamheden uit zodanige Overeenkomsten niet betaalt of zal betalen; 

c. Vorderingen die voortvloeien uit het niet nakomen van bovenstaande Overeenkomsten, zoals schade, boete, rente en kosten niet heeft voldaan. 

4.6 Zolang er op geleverde zaken een eigendomsvoorbehoud rust, mag Koper deze buiten zijn normale bedrijfsuitvoering niet bezwaren. 

4.7 Nadat Sunny Solar Systems zijn eigendomsvoorbehoud heeft ingeroepen, mag hij de geleverde zaken terug halen. Koper staat Sunny Solar Systems toe de plaats te betreden waar deze zaken zich bevinden en stelt Sunny Solar Systems in de gelegenheid de zaken te kunnen verwijderen. 

4.8 Als Sunny Solar Systems geen beroep kan doen op zijn eigendomsvoorbehoud omdat de geleverde zaken zijn vermengd, vervormd of nagetrokken, is Koper verplicht de nieuw gevormde zaken aan Sunny Solar Systems te verpanden. 

 

Artikel 5 

Betaling 

5.1 Alle bedragen die Koper aan Sunny Solar Systems verschuldigd is op grond van de levering en installatie van het Product, brengt Sunny Solar Systems aan Koper in rekening door middel van een factuur. 

5.2 Koper ontvangt een factuur voor de eerste betalingstermijn van 50% van het totale bedrag na de opdrachtverstrekking, een factuur voor de tweede betalingstermijn van 50% van het totale bedrag na levering van het product tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. 

5.3 Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen dient de factuur te zijn voldaan binnen acht (8) dagen na dagtekening. 

 

Artikel 6 

Installatie 

6.1 Het Product wordt door Koper zelf geïnstalleerd en aangesloten op/in de woning, bedrijfspand, of andere locatie, tenzij Koper met Sunny Solar Systems is overeengekomen dat Sunny Solar Systems het Product zal (doen) installeren en/of aansluiten. 

6.2 Koper is jegens Sunny Solar Systems verantwoordelijk voor de juiste en tijdige uitvoering van alle inrichtingen, voorzieningen en/of voorwaarden die noodzakelijk zijn voor het installeren, het aansluiten en het juist functioneren van het Product, welke, indien van toepassing, tijdig door Sunny Solar Systems aan koper kenbaar zullen worden gemaakt 

6.3 Koper verleent in het voorkomende geval het personeel van Sunny Solar Systems of een door haar aangewezen installateur toegang tot de plaats waar het Product geïnstalleerd dient te worden. 

6.4 Koper staat er voor in dat op de plaats van installatie geen asbest of andere schadelijke stoffen aanwezig zijn. 

6.5 Schade en kosten die ontstaan zijn doordat niet aan de in artikel 6 gestelde voorwaarden voldaan is, komen en zijn voor rekening van de Koper. 

6.6 Koper draagt voorts het risico voor schade die veroorzaakt is of zal worden als gevolg van onjuistheden in de door hem opgegeven informatie of opgedragen werkzaamheden en gebreken aan de (on) roerende zaak waaraan de werkzaamheden verricht worden. 

 

Artikel 7 

Garantie Zon p.v. 

7.1 Sunny Solar Systems geeft een door de producent(en) van zonnepanelen afgegeven productgarantie door aan Koper. De garantietermijn zal in de offerte worden vermeld. 

7.2 Sunny Solar Systems geeft een door de producent(en) van zonnepanelen afgegeven garantie af voor het intrinsiek vermogen van een paneel als functie van de tijd. De afgegeven vermogens zullen in de offerte worden gespecificeerd. 

7.3 Gebreken moeten onverwijld doch altijd binnen twee (2) weken na openbaring van het gebrek gemeld worden aan Sunny Solar Systems 

7.4 Sunny Solar Systems zal naar haar keuze binnen een redelijke termijn óf het gebrek herstellen óf het Product vervangen. 

7.5 Aan deze overeenkomst kunnen geen rechten worden ontleend voor wat betreft de stroomopbrengst. Wij verwijzen hiervoor naar de voorwaarden van de producent(en). 

 

Artikel 8 

Garantie Zon thermisch 

8.1 Sunny Solar Systems garandeert de goede werking van de door haar geleverde Zon thermische Producten bij normaal gebruik en na juiste installatie voor een periode van twee (2) jaar na levering van het Product. Productgaranties worden per product of productgroep in offertes vastgelegd. 

8.2 Gebreken moeten onverwijld doch altijd binnen twee (2) weken na openbaring van het gebrek gemeld worden aan Sunny Solar Systems 

8.3 Sunny Solar Systems zal naar haar keuze binnen een redelijke termijn óf het gebrek herstellen óf het Product vervangen. 

8.4 Aan deze overeenkomst kunnen geen rechten worden ontleend voor wat betreft de opbrengst. Wij verwijzen hiervoor naar de voorwaarden van de producent(en). 

 

Artikel 9 

Aansprakelijkheid 

9.1 Sunny Solar Systems is enkel aansprakelijk voor eventuele tekortkomingen indien deze tekortkomingen aan haar toegekend kunnen worden. 

9.2 De aansprakelijkheid van Sunny Solar Systems ten opzichte van de Koper is beperkt tot de schade waarvoor en voor zover Sunny Solar Systems overeenkomstig dwingendrechtelijke bepalingen aansprakelijk gesteld kan worden. Indirecte schade (waaronder gevolgschade) en/of immateriële schade is/zijn uitgesloten. Sunny Solar Systems is niet aansprakelijk voor de gevolgschade ontstaan door het niet of gedeeltelijk werken van de installatie, met name financiële schade ontstaan door de niet gerealiseerde opbrengst van de installatie. 

9.3 Schade dient zo snel mogelijk, doch uiterlijk binnen twee (2) weken na het constateren van de schade, aan Sunny Solar Systems gemeld te worden. 

 

Artikel 10 

Toepasselijk recht en geschillen 

10.1 Op de Overeenkomst is Nederlands recht van toepassing. 

10.2 Alle geschillen worden, voor zover geen minnelijke regeling bereikt wordt, voorgelegd aan een bevoegde rechter in Nederland. 

 

Artikel 11 

Slotbepalingen 

11.1 Sunny Solar Systems heeft het recht deze algemene voorwaarden te wijzigen. Wijzigingen zullen in werking treden één maand na bekendmaking. Wijzigingen gelden niet voor reeds bestaande Overeenkomsten.