Privacy verklaring

Roozendaal Solar, gevestigd aan nijverheidsstraat 1, 5405AJ Uden, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring. 

 

 

Contactgegevens: www.roozendaalsolar.nl 

(0413) 29 03 86 

Richard van Roozendaal is de Functionaris Gegevensbescherming van Roozendaal Solar Hij/zij is te bereiken via: info@roozendaalsolar.nl

 

 

Persoonsgegevens die wij verwerken: 

Roozendaal Solar verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. 

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken: 

 • Voor- en achternaam 
 • Geslacht 
 • Geboortedatum 
 • Adresgegevens 
 • Telefoonnummer 
 • E-mailadres 

 

 

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken: 

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via www.sun-solar-systems.nl dan verwijderen wij deze informatie. 

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken Roozendaal Solar verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen: 

 • Installatie, advies en service 
 • Contract en onderhoud zonnepanelen systeem 
 • Facturering 
 • Doorgeven gegevens aan Mickers Financieel Advies, Uden t.b.v. terug vragen BTW op zonnepanelen – Perfect View 
 • E-boekhouden 

 

 

Geautomatiseerde besluitvorming: 

Roozendaal Solar neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Roozendaal Solar) tussen zit. Roozendaal Solar gebruikt de volgende computerprogramma’s of -systemen: 

 

 

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren: 

 • Vaste relaties: NAW gegevens 5 jaar i.v.m.onderhoudscontracten, garanties e.d., directie persoonlijke mailing 

 

 

Delen van persoonsgegevens met derden: 

 • NAW gegevens met Mickers Financieel advies, Uden t.b.v. terugvragen BTW op zonnepanelen. 
 • Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken 
 • Roozendaal Solar gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken. 

 

 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen: 

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Roozendaal Solar en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. 

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@roozendaalsolar.nl. 

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek. 

Roozendaal Solar wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons 

 

 

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen: 

Roozendaal Solar neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via www.sun-solar-systems.nl 

Roozendaal Solar bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens: 

(Categorie) persoonsgegevens > 5 jaar > service, onderhoud e.d. Personalia > 5 jaar > Idem 

Adres > 5 jaar > idem 

Roozendaal Solar verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Roozendaal Solar blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.